Svaz účetních JM, z.s.

Pojištění odpovědnosti, pojištění vozidel a zařízení

Novinka - Pojištění zdarma!!

Pojištěný si může sjednat pojištění odpovědnosti z provozu kanceláře (provozní škoda) na pojistnou částku 100.000 Kč, dále pojištění zařízení kanceláře proti riziku odcizení, vandalismu a živelním škodám na pojistnou částku 200.000 Kč a dále pojištění věcí sloužících k podnikatelské činnosti, které má v domácnosti na pojistnou částku 100.000 Kč ZDARMA!


Pojištění účetních zaměstnanců
 • Pojištění odpovědnosti se týká škod, způsobených svému zaměstnavateli porušením povinností při plnění pracovních (členských) úkolů nebo v souvislosti s nimi včetně řízení firemního automobilu.
 • Pojistné plnění je omezeno pojistnou částkou 150.000 Kč pro účetního bez certifikace, 200.000 Kč pro účetního s I. stupněm certifikace a částkou 250.000 Kč pro účetního s certifikací II. stupně ročně za roční pojistné 300 Kč . Pro účetního s III. stupněm certifikace se pojistná částka zvyšuje na 300.000 Kč ročně, ale za pojistné 400 Kč ročně.
 • Roční pojistné uhradí člen své ZO při podání přihlášky. Přihlásí-li se člen v průběhu kalendářního roku, je pojištěn od následujícího měsíce a zaplatí podle skutečného počtu měsíců.
Pojištění účetních - OSVČ
 • Pojištění odpovědnosti za škodu se týká odpovědnosti za škody, vzniklé jinému v souvislosti s činností účetních, kterou pojištěný vykonává na základě oprávnění dle zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění.
 • Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn v době trvání pojištění.
 • Pojištěný musí uplatnit nárok na plnění vůči pojišťovně do jednoho měsíce od skončení pojištění.
 • Pojišťovna nehradí škody, jejichž příčina vznikla před počátkem pojištění, byť jejich nárok byl uplatněn v době pojištění.
 • Pojištění se vztahuje na finanční škody, pokud existuje písemná smlouva mezi pojištěným a poškozeným o provedení činnosti.
 • Pojištění se vztahuje na převzaté věci do hodnoty 100.000 Kč, ale za určitých podmínek.
 • Sleva za certifikaci na pojistném 5,10 až 20%, sleva pro daňové poradce 5 či 8%.
Pojištění odpovědnosti právnických osob
 • Zásady jsou stejné jako u OSVČ.
 • Možnost připojištění odpovědnosti z provozu kanceláře na pojistnou částku 100.000 Kč za 500 Kč ročně.
 • Možnost připojištění odpovědnosti za škody dle zahraničního práva či uplatněné v zahraničí za 25% příplatek.
 • Nově se pojišťuje zařízení kanceláře a vozidel OSVČ a právnických osob.
 • Kanceláře mají sníženou sazbu (mimo pojištění zdarma).
 • Vozidla rovněž snížená sazba na 18 - 22 promile z nové ceny u vozidel tuzemské výroby a 30 - 33 promile u vozidel zahraniční výroby. Dále započítání bonusu za bezeškodní průběh, max. 50% a možnosti dalších slev na pojistném.

Informace o pojištění

 • je možno sjednat na všech ZO Svazu účetních,
 • je garantováno rámcovou pojistnou smlouvou s pojišťovnou Kooperativa, a.s.
 • vybrané majetkové škody jsou zdarma,
 • zaručuje nejlepší podmínky a slevy,
 • umožňuje volbu pojistné částky,
 • platí nejméně pro celé území ČR.
 • Pojištění zásadně nekryje škody způsobené úmyslně, pod vlivem alkoholu či omamných látek a trestnou činnost.

Společná ustanovení

 • Pojištění je upraveno "Všeobecnými pojistnými podmínkami" pojišťovny Kooperativa, a.s.
 • Pojištění se vztahuje pouze na členy Svazu účetních či Komory certifikovaných účetních.
 • Přihlášky obdrží zájemci u své ZO Svazu účetních, která vyplněné přihlášky potvrdí.
 • Pojištění vozidel a zařízení kanceláří je podmíněno uzavřením pojištění odpovědnosti.